Executive Committee
HOME>About ISEBE>Executive Committee

Executive Committee

1.png 2.png 3.png
Professor Yanping Yuan
Southwest Jiaotong University,China
Professor Yanjun Dai
Shanghai Jiao Tong University,China
Professor Fariborz Haghighat
Concordia University,Canada
4.png 5.png 6.png
Professor Zhiqiang Zhai
University of Colorado Boulder,USA
Professor Xudong Zhao
University of Hull,United Kingdom
Associate Professor Xiaoling Cao
Southwest Jiaotong University,China